Volg ons op social media!

Bas Eickhout – Lijsttrekker GroenLinks Europees Parlement
Bron: Tweet van @EUinNL

Oordeel: Pinokkiofactor 0 – 100% waarheid!
De uitspraak van Eickhout klopt helemaal, Nederland loopt inderdaad achter op de rest van de EU bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

 

 

dots

 

De bewering

Op 30 januari 2014 vond in Het Kasteel in Groningen de Europadialoog plaats. Daar werd gesproken met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie over ons energiebeleid. Bij deze bijeenkomst beweert Eickhout dat Nederland achterloopt met het behalen van de Europese  klimaatdoelstellingen. Maar is dit ook zo? Doet Nederland het echt slechter op klimaatgebied dan de rest van de Europese Unie en zien we de targets in rook op gaan? Of valt het wel mee en is dit een manier van Eickhout om druk uit te oefenen op Nederlandse beleidsmakers en de GroenLinks-visie door te drukken?

 

dots

 

De feiten: het Kyoto protocol en Eurostat

Om te achterhalen in hoeverre Bas Eickhout gelijk heeft, is het nodig om te weten wat de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 eigenlijk zijn, met name wat de doelen voor Nederland zijn. De 20-20-20 doelstellingen zijn vastgesteld na het Kyoto-protocol in 1997 en zijn bedoeld om duurzamer gebruik te maken van energiebronnen. 20-20-20 bestaat uit drie verschillende onderdelen. Allereerst wil men de broeikasgasemissies (gassen als CO2) met  20% verlagen ten opzichte van het niveau in 1990. Ten tweede wil men het aandeel van de EU energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen verhogen tot 20%, zoals windenergie en zonne-energie. Tenslotte wil men de EU energie-efficiëntie met 20% verbeteren.

Hierbinnen heeft ieder EU-lid zijn eigen doelstellingen die specifiek zijn afgesteld op de mogelijkheden van het land. Voor Nederland betekent dit het volgende: de broeikasgasemissies moeten met 16% worden verlaagd, wat minder is dan het EU-gemiddelde. De energieconsumptie uit hernieuwbare bronnen is ook wat lager gesteld dan het EU-niveau, namelijk 16%. Tenslotte is de energie-efficiëntie juist hoger afgesteld met 60,7%, wat 1,5% per jaar is.

Dat zijn dus de gewenste cijfers, maar hoe staan we er werkelijk voor? De meest complete en recente cijfers komen uit 2012 en zijn van Eurostat. Dit betekent dat er nog 8 jaar de tijd is om van deze cijfers naar de doelstellingen in 2020 te komen, waarvan er ondertussen meer dan een jaar verstreken is. In 2012 heeft Nederland de broeikasgasemissies met 9% verlaagd, dus daarmee is iets meer dan de helft van de doelstelling behaald. Voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen ligt het percentage slechts op 4,4% en moet er dus nog meer dan 11% worden gerealiseerd tot 2020. Tenslotte laten de cijfers voor energie-efficiëntie een negatieve trend zien. Waar efficiëntie met 60,7% zou moeten stijgen, is deze met 23,4% gedaald ten opzichte van 1990.

Voor de algemene doelstellingen van de EU zijn de cijfers ook bekend. De broeikasgasemissies zijn met 18% verminderd. Het aandeel hernieuwbare bronnen van de energieconsumptie lag in 2012 op 14,1%. De EU energie-efficiëntie is inmiddels met 12,1% verbeterd.

 

dots

 

De afweging

Hoewel de afgesproken termijn van de doelstellingen nog niet voorbij is, kan er al iets worden gezegd over de huidige stand van zaken. Waar de Europese Unie als geheel behoorlijk op schema ligt en sommige doelen al bijna gehaald heeft, (zoals de vermindering van de broeikasgasemissies) ligt Nederland verder achter op schema bij alle drie de doelstellingen. Bij het aandeel hernieuwbare energiebronnen staat Nederland met een 18e plaats zelfs bijna onderaan in een lijst van 21 EU-landen. Maar het verste achterop ligt toch de energie-efficiëntie, die niet eens is verbeterd maar verslechterd. Het EU-gemiddelde is daarentegen met 12,1% verbeterd en is dus op weg naar de doelstelling van 20%. Hoewel de doelstellingen van Nederland zijn gespecificeerd naar de eigen omstandigheden, lukt het voorlopig nog niet om er aan te voldoen. Dit is echter wel een momentopname van 2012 en het betekent dus niet dat Nederland de doelstellingen voor 2020 niet alsnog kan halen. Dan moet er alleen nog wel veel gebeuren.

 

dots

 

Conclusie: Nederland loopt achter

Pinokkio zegt: de bewering van Bas Eickhout dat Nederland achterloopt bij de rest van de EU in het behalen van de 2020 klimaatdoelstellingen is juist. Op dit moment blijven de percentages van alle drie de doelstellingen achter bij de EU-gemiddelden. Dit betekent echter niet dat de klimaatdoelstellingen niet alsnog gehaald kunnen worden in 2020. maar over de voorlopige voortgang heeft Eickhout de waarheid verteld, dus blijft mijn neus kort: Pinokkiofactor 0.

 

dots